Towarzystwo Kulturalno – Sportowe „ŻAGIEL” 

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Towarzystwo Kulturalno- Sportowe „Żagiel” zwane dalej „Towarzystwem” jest  dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska a w razie potrzeby terytoria poza granicami państwa polskiego.

§2

Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Radymno.

§3

Towarzystwo używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4

Towarzystwo może należeć do krajowych i międzynarodowych związków stowarzyszeń.

§5

Towarzystwo powołane jest na czas nieokreślony.

Rozdział 2
Cel i środki działania

§6

Towarzystwo stawia sobie następujące cele:

 1. Upowszechnianie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej swoich członków.
 3. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru miasta i gminy Radymno.
 4. Prowadzenie szkolenia sportowego w sekcjach.
 5. Starty w imprezach organizowanych przez związki sportowe.
 6. Organizowanie imprez popularyzujących sport a zwłaszcza dyscypliny halowe oraz indywidualne, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 7. Pozyskiwanie bazy sportowej.
 8. Współpracę ze szkołami oraz różnymi organizacjami kulturalnymi i sportowymi.
 9. Szkolenie i doszkalanie kadry trenersko-instruktorskiej oraz młodzieżowych organizatorów i sędziów sportowych.
 10. Utrzymywanie kontaktów z innymi klubami krajowymi i zagranicznymi.
 11. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

§7

Towarzystwo opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników w miarę posiadanych środków finansowych.

 §8

 1. Stowarzyszenie osiąga swe cele statutowe w szczególności poprzez:
 2. rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej,
 3. edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych,
 4. prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, jarmarków, imprez okolicznościowych i innych form kształcących,
 5. animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej. Współpraca z muzeami, ogniskami i zespołami artystycznymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi,
 6. prowadzenie zespołów artystycznych,
 7. organizację imprez kulturalnych,
 8. prowadzenie sekcji sportowych,
 9. organizowanie szkolenia sportowego dla członków Towarzystwa,
 10. organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§10

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby, którzy złożą pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęte przez Zarząd Towarzystwa. Niepełnoletni mogą być członkami Towarzystwa za zgodą ich przedsta­wicieli ustawowych.

 §11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Towarzystwa z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Towarzystwa.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Towarzystwo.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Towarzystwa na zasadach okre­ślanych przez Zarząd.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Towarzystwa.

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Towarzystwa, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Towarzystwa.

 §13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Towarzystwa.
 1. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Towarzystwa.
 2. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Towarzystwa.

 §14

Do obowiązków członków należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Towarzystwa.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa.
 3. Godne reprezentowanie Towarzystwa.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Towarzystwa.

 §15

Członkostwo w Towarzystwie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
 3. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
 4. braku uczestnictwa w działalności statutowej Towarzystwa przez okres  6 miesięcy,
 5. działania na szkodę Towarzystwa.
 6. Rozwiązanie się Towarzystwa.

Rozdział 4
Władze Towarzystwa

§16

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Towarzystwa
 2. Zarząd Towarzystwa
 3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 3 lata.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Towarzystwa.

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większo­ścią głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 §17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa zwoły­wane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zawiadomienie o terminie i miejscu Walnego Zebrania Towarzystwa następuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

 §18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należy:
 2. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Stowarzyszenia
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Ko­misji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Towarzystwa,
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa,
 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Towarzystwa.
 8. Walne Zebranie Towarzystwa jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.
 9. W Walnym Zebraniu Towarzystwa mogą brać udział głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3 do 5 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa, Sekretarza oraz  Skarbnika.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  raz na kwartał.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Towarzystwa konieczna jest obec­ność, co najmniej połowy członków Za rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem i Skarbnikiem.

 §20

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działal­nością Towarzystwa w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa.

 §21

 1. Członek Zarządu Towarzystwa może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Towarzystwa.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Towarzystwa w ciągu 60 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 6. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Towarzystwa,
 7. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 8. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Towarzystwa oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 9. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Towarzystwa,
 10. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Towarzystwa, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Towarzystwa działań Zarządu.

§23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Towarzystwa.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 60 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

 §24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo przyjęcia no­wych członków spośród członków Towarzystwa.

Liczba  nowo przyjętych członków nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Towarzystwa.

 §26

W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Towarzystwa – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania na­stępujących kar:

 1. upomnienia,
 2. nagany.

Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 60 dni. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje budżetowe na zadania zlecone,
 3. darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 5. dochody z wynajmu powierzchni reklamowych,
 6. dochody ze sprzedaży majątku,
 7. grantów i dotacji.

 § 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są dwa podpisy: Prezesa lub Sekretarza i Skarbnika lub upoważnionego przez Zarząd innego członka Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 29

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 § 30

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz celna jaki ma być przeznaczony majątek.