Turniej o Puchar  Radymna w siatkówce plażowej

plażówka

REGULAMIN TURNIEJU :

I. Sprawy ogólne

1.Organizatorzy: Miasto Radymno oraz Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Żagiel w Radymnie;

2. Miejsce: Turniej będzie rozegrany na boiskach zlokalizowanych nad zalewem ZEK w Radymnie;

3. Termin turnieju:
27 maja 2017 r.
Start : godz. 9.00

II. Zasady uczestnictwa:

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich;

2. Drużyna składa się z dwóch osób;

3. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w terminie do 24 maja 2017r. drogą e-mailową na adres: plazowka2017@zagiel.org.

4. W przypadku większej ilości zgłoszeń o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Zgłoszenia po terminie będą rozpatrywane jedynie w przypadku wolnych miejsc.

6. W zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko zawodników
– nazwę drużyny
–  e-mail kapitana drużyny

7. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM I AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZAWODÓW.

8. Ilość drużyn jest ograniczona – 12 zespołów;

9. Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym jego dane. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/prawnego opiekuna na udział w turnieju, załączniki dostępne na stronie internetowej organizatora www.zagiel.org (tutaj)

III. Przepisy

1. Zawody będą rozgrywane systemem brazylijskim;

2. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową. Zgodnie z FIVB.

IV. Sprawy Finansowe

1. Koszty organizacji i prowadzenia turnieju ponoszą organizatorzy;
2. Organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny oraz napoje;
3. Organizatorzy zapewniają licencjonowaną obsadę sędziowską (sędziowie PWZPS).

V. Nagrody
Dla zwycięzców turnieju przewidziano puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zaś dla wszystkich uczestników pamiątki za uczestnictwo w turnieju.

VI. Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.

2. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy.

3. Turniej będzie rozegrany piłką firmy „MIKASA”, które zapewnia organizator.

4. Do rozgrzewki drużyny będą mogły wypożyczyć piłki organizatora lub posiadać własne piłki.

5. Przed meczem drużyna ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.

6. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie (opcjonalnie), biorą udział na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki.

7. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną (apteczka pierwszej pomocy, osoba przeszkolona medycznie), o poziomie medycznego zabezpieczenia zawodów decyduje organizator.

8. Zawodnicy uczestniczący w turnieju winni posiadać aktualne badania lekarskie, stwierdzające zdolność do gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie (wzór dostępny na stronie internetowej organizatora www.zagiel.org)  tutaj

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.

11. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy (sędzia główny zawodów).